Nieuws Huurteam Utrecht als bliksemafleider

Huurteam Utrecht als bliksemafleider

Screen Shot 2012-10-17 at 2.59.32 PMUtrecht – Het Huurteam Utrecht is in september 2010 door de gemeente ingesteld om misstanden in de particuliere kamermarkt (met name voor studenten) terug te dringen. Onlangs werd een evaluatierapport van het Huurteam naar buiten gebracht. De afgelopen twee jaar hebben zo’n 500 kamerhuurders zich gemeld bij het Huurteam. Daarop volgden 473 opnames waarbij gecontroleerd werd of de huur niet te hoog was, of de huurder niet te veel servicekosten betaalde en of er sprake was van achterstallig onderhoud. Die opnames hebben ertoe geleid dat huurders 156 procedures zijn gestart bij de huurcommissie. In juli 2011 besloot de Utrechtse gemeenteraad om het Huurteam voor studenten na de pilotfase (september 2010 – september 2011) structureel voort te zetten.
De meest geconstateerde misstand door het Huurteam gaat over de verrekening van de servicekosten (78 procent). Bij maar liefst driekwart van de opnames bleek dat de kamerbewoner te veel huur betaalde en bij de helft van de kamers was er sprake van achterstallig onderhoud. Bij een kwart van de huurders werden na overleg met de verhuurder de belangrijkste problemen opgelost. De uitkomst laat zien dat het Huurteam succesvol opereert en dat het zinvol is om kamerhuurders ondersteuning te bieden in een schaarse markt, aldus het evaluatierapport.

Opvallend is dat in de pilotfase een hoog percentage kamerhuurders (78 procent) ondanks de geconstateerde misstand niet in actie kwam. De redenen die huurders gaven hadden vooral te maken met de (vaak moeizame) relatie met de verhuurder die zij niet wilden verslechteren. Van de huurders die wel vervolgstappen namen, had driekwart (73 procent) een bedreigende of intimiderende ervaring in het contact met de verhuurder. Het ging hier zowel om een daadwerkelijke bedreiging (30 procent) als om het gevoel dat huurders hierbij hadden (43 procent).
Sinds 1 januari 2012 is bureau Urbannerdam in opdracht van de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor uitvoering van het Huurteam Utrecht en zij hebben fors ingezet op dat probleem. Urbannerdam draait ook het Huurteam Rotterdam en is gewend aan ernstige misstanden en intimidaties door verhuurders. ‘Om huurders te ontzorgen en om eventuele procedurefouten te voorkomen vraagt het Huurteam een machtiging van de kamerhuurder om de procedure te voeren en het contact met de verhuurder te onderhouden. Met name dat laatste is van belang omdat veel verhuurders proberen huurders onder druk te zetten de procedure in te trekken’, aldus de halfjaarrapportage van Urbannerdam. Het Huurteam poneert zichzelf dus als een bliksemafleider tussen huurder en verhuurder in. De methode werkt. In het eerste halfjaar van 2012 zijn er in totaal 225 kamers opgemeten. 60 Procent van de betrokken studenten heeft het Huurteam na een opname gemachtigd om een of meerdere procedures bij de huurcommissie te starten. Overigens adviseert het Utrechtse college van B&W huurders die bedreigd worden door hun verhuurder hiervan altijd aangifte te doen bij de politie.

Meer informatie over het Huurteam op http://www.huurteam-utrecht.nl/