Ken je rechten Additionele kosten

Additionele kosten

 

Je kale huur is niet alles wat je moet betalen als je ergens woont. Er komen nog enkele andere kosten bij kijken. Lees hier wat je wel en juist niet moet betalen.

Servicekosten

Naast de kale huur betaal je meestal ook servicekosten, onder andere voor gas, water en elektra. Meestal betaal je maandelijks een voorschot op de servicekosten, gebaseerd op een schatting van de kosten over een heel jaar. De verhuurder is verplicht jaarlijks een overzicht te verschaffen van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Als uit het overzicht blijkt dat de kosten feitelijk hoger zijn geweest, moet je bijbetalen en kan de verhuurder het voorschot aan servicekosten voor het komende jaar verhogen. Blijkt dat het feitelijke verbruik lager is geweest, dan heb je recht op teruggave van het door jou teveel betaalde voorschot en kan de verhuurder het voorschot voor het komende jaar verlagen.

In de wet staat nauwkeurig omschreven welke zaken onder servicekosten worden gerekend. Andere kosten kunnen via speciale artikelen in het huurcontract, of via aparte overeenkomsten aan huurders worden doorberekend. Deze kosten worden vaak bijkomende kosten of goederen en diensten genoemd.

Als je denkt dat je teveel servicekosten betaalt, kun je het checken bij het Huurteam. Kan de verhuurder het tegendeel niet aantonen, dan kun je de hoogte van de servicekosten laten toetsen door de Huurcommissie. Kijk ook voor een helder informatiefilmpje over servicekosten en hoe dit overzicht terug te vragen hier. 

Belastingen en heffingen

De volgende belastingen en heffingen hebben te maken met het bewonen van een woonruimte:

  • Onroerend Zaakbelasting (OZB)
  • Rioolrecht
  • Afvalstoffenheffing
  • Verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag

De verhuurder behoort de aanslagen te ontvangen en te voldoen. Hij heeft wel het recht de drie laatst genoemde heffingen naar verhouding aan de huurders door te berekenen als vergoeding voor ‘bijkomende leveringen en diensten’. Dit moet buiten de servicekosten om gebeuren. OZB moet de eigenaar zelf betalen.

In Utrecht worden belastingen geheven door Belastingsamenwerking gemeente & Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU). Kijk voor meer informatie op www.bghu.nl/